FOR FASTLEGEN:

Vurderer du å søke en av dine pasienter til Enhet for Helse og Arbeidsliv?

Det vi trenger å vite noe om for å vurdere søknaden er:
  • Familieforhold
  • Arbeidssituasjon
  • Hvor lenge sykemeldt
  • Beskrivelse av fysiske og psykiske plager
  • Hva strever pasienten med
  • En vurdering av pasientens muigheter for å benytte seg av tilbudet

For å få plass hos oss er det to veier inn:

  • Alternativ 1: Raskere Tilbake (via Enhet for Helse og Arbeidsliv)
Raskere Tilbake gjennom avdeling for individuell oppfølging eller gjennom avdeling for gruppebehandling. Her er behandlingstilbudet på 16 uker som retter seg mot pasientgruppen lettere psykiske og sammensatte lidelser. Herunder pasienter med lette til moderate angst- og stemningslidelser, samt stress-, utbrenthets- og sorgproblematikk. Sammensatte lidelser innebærer at det i tillegg kan være problematikk knyttet til arbeidssituasjonen, familielivet, eller somatiske lidelser. Pasienten kan være i en situasjon der han/hun må bruke egenmeldingsdager for å holde ut, eller pasienten kan være gradert eller helt sykemeldt, men med god mulighet til å være tilbake i arbeid helt eller delvis etter endt behandling. Om pasienten blir vurdert for individualsamtaler med psykolog (og evt. åpne grupper) eller for vårt tverrfaglige gruppetilbud avhenger av sykemeldingsgrad, funksjonsnivå, plagenivå og motivasjon. Det er en forutsetning for gruppetilbudet at pasientene er motivert for å arbeide terapeutisk med sine utfordringer i grupper.

Behandlingstilbudet retter seg ikke mot pasienter med alvorlig og/eller tilbakevendende psykiatrisk problematikk. Herunder alvorlige stemningslidelser, gjennomgripende personlighetsforstyrrelser, rus-/medikamentmisbruk eller andre kompliserte psykiatriske tilstander.

NB! Pasienten kan ikke gå ut av sykmeldingsåret under behandlingsperioden. Pasienten må ha et arbeid (og et ansettelsesforhold) å gå tilbake til.

Fastlegen skriver henvisning til:
Betania Malvik
Enhet for Helse og Arbeidsliv
Betaniavegen 13
7563 Malvik
  • Alternativ 2: Arbeidsrettet rehabilitering (via Enhet for Helse og Arbeidsliv)
Arbeidsrettet rehabilitering er en ordning for pasienter som er sykemeldte fra sin arbeidsplass, som går mot utløp av sykmeldingsperioden, eller pasienter som mottar arbeidsavklaringspenger. Her er det med andre ord mål om å komme tilbake til en form for arbeid "på sikt". Lidelsesmessig er målgruppen den samme som "Raskere Tilbake", og pasienten vil også her bli vurdert for tilbud om individuell oppfølging av psykolog eller for et tverrfaglig gruppetilbud, på bakgrunn av livssituasjon, funksjonsnivå, plagegrad og motivasjon.

Fastlegen skriver henvisning til:
Regionalt Henvisningsmottak for private rehabiliteringsinstitusjoner i Midt-Norge
Sjukehuset Levanger
7600 Levanger

NB! Henvisninger som sendes Betania Malvik vil bli videresendt til ReHR som vil foreta vurdering av henvisningen.