Rehabilitering


 "Med rehabilitering menes en tidsavgrenset, planlagt prosess med klare mål og virkemiddel, der flere aktører samarbeider om å gi nødvendig assistanse til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet."
Stortingsmelding 21, 1998-1999.En pasient har sagt det slik:
"Rehabilitering handler om mye mer enn trening....
Det handler om livet mitt!
Livet mitt må ikke gjøres om til en treningsprosess hvor sykdom og funksjonshemming er det som gir innhold til de aktiviteter jeg skal gjøre.
Livet er mer enn sykdom og funksjons-svekkelse.
Livet er arbeid og fritid, familieliv, hverdag og fest, visjoner og drømmer!"Det kristne menneskesyn med forståelse av menneske som kropp, sjel og ånd ligger som en grunnforutsetning,
og HELE mennesket skal omfattes av rehabiliteringstilbudet.

En sykdom rammer ikke bare en selv, men hele familien.
Det legges derfor vekt på å hjelpe den enkelte og dennes familie til nye måter å mestre sin livssituasjon på.

Rehabiliteringstilbudet tar utgangspunkt i den enkelte pasients egne ressurser.

Rehabiliteringstilbudet planlegges og gjennomføres av tverrfaglig team i nært samarbeid med pasient/deltaker og pårørende.
Det utarbeides en individuell rehabiliteringsplan med utgangspunkt i pasientens/deltakerens egne mål for oppholdet.
Egeninnsats og trening kombinert med personalets omsorg og kompetanse gir muligheter til - etter oppholdet,
å fortsatt kunne bo i egen bolig og mestre hverdagen.

Tverrfaglig team består av lege, psykolog, sykepleier, hjelpepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, logoped, sosionom og aktivitør.
Flere av de ansatte har spesialkompetanse og videreutdanning innen aktuelle fagfelt.

MÅLGRUPPER:
 • Benamputasjon
 • Hjerneslag i akutt og kronisk fase
 • Overvekt
 • Psykiske lidelser
  herunder eldre med depresjoner
 • Hjerneskader etter sykdom og traumer
 • Muskel-skjelett-lidelser; herunder revmatiske sykdommer og amputasjoner
 • Kreftrehabilitering
 • Langvarige smerte- og utmattelsestilstander
 • Tinnitus


ULIKE TYPER OPPHOLD:
 • Primære rehabiliteringsopphold
 • Vurderings- og utredningsopphold
 • Oppfølgingstilbud - reopphold med fokus på mestring av ny livssituasjon
For tiden er det egenandel på behandlingen; kr 138,- pr døgn/dag.
Frikort for denne type helsetjenester får du når du har betalt mer enn kr 1.990,- (egeandelstak 2)
i godkjente egenandeler i løpet av 2017.