Enhet for Døgnrehabilitering

Enheten har 22 plasser og holder åpent hele året.

Aktuelle målgrupper:
  • Benamputasjon
  • Hjerneslag i akutt og kronisk fase
  • Hjerneskade etter sykdom og traume
  • Ortopedi, for eksempel ulike typer brudd, hofte- og kneproteser
  • Revmatiske sykdommer
  • Tinnitus
  • Utmattelsestilstander
  • Kronisk smerte/utmattelse


Målsetting:
Bidra til at den enkelte oppnår best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og sosial deltakelse
for fortsatt å kunn
e bo i egen bolig og opprettholde sitt aktivitetsnivå.


Innhold:

Egeninnsats og trening kombinert med personalets omsorg
og kompetanse gir muligheter til å mestre hverdagen.
Rehabiliteringstilbudet planlegges og gjennomføres av tverrfaglig team
i nært samarbeid med pasient og pårørende.
Rehabiliteringen foregår både individuelt og i grupper.
I tillegg til oppsatte treningstimer vil det, etter behov,
gjennomføres funksjonell trening i forbindelse med daglige aktiviteter;
for eksempel i forbindelse med morgenstell og påkledning, forflytning, toalettbesøk, spisesituasjon, gangfunksjon og kommunikasjon.

Rehabiliteringsplan:
En tverrfaglig innkomstsamtale - sammen med kartlegging/undersøkelse gjennomført av ulike yrkesgrupper, danner grunnlag for at den enkelte kan definere egne mål for oppholdet. Mål og tiltak blir beskrevet i en individuell rehabiliteringsplan.
Rehabiliteringsplanen styrer hvilke tiltak som gjennomføres.

Hva skjer etter oppholdet?
Hvis det er behov for oppfølging etter utskriving, opprettes det tidlig kontakt med hjemkommunen for samarbeid og planlegging av videre oppfølging. Etter utreise kan det også være aktuelt med videre oppfølging ved Enhet for Poliklinisk Rehabilitering.

Praktiske opplysninger.