Denne siden er under redigering.
Behandlingstilbud til pasienter med utmattelse
Infobrev til henvisere

Oppbygning av tilbudet

Behandlingstilbudet for utmattelse ved Betania Malvik går over fire uker. Tilbudet er rettet mot personer med en mild eller moderat grad av utmattelse. Man må kunne være selvhjulpen i daglige aktiviteter, utføre personlig hygiene selvstendig, og ha kapasitet til å delta i både grupper og individuelle tilbud. Det er aktiviteter hver ukedag, uten organisert tilbud på kveld eller i helgene. Det vil være åtte deltakere i gruppen, og tilbudet gis kun til en gruppe om gangen.

Innhold

Innholdet i tilbudet baseres på anbefalte tiltak for personer med utmattelsestilstander, ifølge nasjonal veileder, forskning og kliniske erfaringer. Det gruppebaserte tilbudet består av samtalegrupper, undervisning, psykomotorisk fysioterapi, yoga/mindfulness, bassengtrening, turer og klatring. I tillegg kommer individuell oppfølgning av koordinator, fysioterapeut, psykomotorisk fysioterapeut og lege. Den kognitive tilnærmingen som praktiseres er ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Det blir til enhver tid lagt vekt på å tilpasse nivå og mengde av tilbudet til deltakerens funksjonsnivå.

Målsetning og faglig tilnærming

Den overordnede målsetningen er at den enkelte deltaker opplever bedre livskvalitet gjennom økt kunnskap og mestring knyttet til sin utmattelse og helhetlige helsesituasjon. Utgangspunktet for behandlingen er den biopsykososiale modellen, der vi forstår kropp, tanker, følelser og adferd som gjensidig avhengige av hverandre. Fokuset i behandlingen vil ligge på bevisstgjøring av opprettholdende faktorer i hverdagen, slik som tanker, følelser, adferd, behov og ønsker. Dette belyses med en kognitiv tilnærming, som er gjennomgående i de ulike tiltakene. De kroppslige aspektene ved lidelsen blir blant annet ivaretatt av fysioterapeut og ergoterapeut som bistår pasienten i å gradere de daglige aktivitetene og treningen til et nivå som skaper mestringsfølelse, og fører til gjentakelse framfor utmattelse. Avspenning, kroppsbevissthet og gode kroppslige opplevelser blir utforsket gjennom psykomotorisk fysioterapi, yoga og mindfulness.


Velkommen til mestringsopphold for personer med utmattelse