La det ikke være noen tvil:
Alle enheter ved Betania Malvik har full drift ut 2017!
Søknader sendes på vanlig måte.


Beta
nia Ma
lvik er en del av spesialisthelsetjenesten og har avtale med Helse Midt-Norge RHF.

Betania Malvik er en privat, ideell helsevirksomhet som eies av Lukas Stiftelsen og som gir behandling og rehabilitering innen fysisk og psykisk helse.
Virksomheten har to ulike enheter med spisskompetanse innen sine felt:

  • Enhet for Helse og Arbeidsliv (Raskere Tilbake) - arbeidsrettet rehabilitering
  • Enhet for Rehabilitering - spesialisert rehabilitering etter sykdom og skade

Tilbudet gis både som døgnbehandling, dagbehandling og poliklinisk behandling.
Virksomheten gir også tilbud om kommunal rehabilitering.

Vårt Hovedkjøkken:
Hovedkjøkkenet er ansvarlig for produksjon og distribusjon av all mat og alle måltider ved virksomheten.
I tillegg drives kantine for pasienter, pårørende, besøkende og ansatte.
Hovedkjøkkenet har ansvar for produksjon av middag etter kok-server-prinsippet til Malvik kommunes helsetun/dagsenter og til aktuelle hjemmeboende i kommunen.

Beliggenhet:

Virksomheten ligger i Malvik kommune, ca 15 km fra Trondheim og ca 20 km fra Stjørdal.
Det er lett adkomst, usjenert av trafikk - med praktfull utsikt over Trondheimsfjorden.

Verdt å vite
ENHHET FOR REHABILITERING
TILBUD TIL PERSONER MED TINNITUS

Se vedlegg. Ta gjerne kontakt.

Tilbud til personer med utmattelsestilstander

Utmattelsestilstander

Tilbud til personer med overvekt

Sykelig fedme - dagopphold - rehabilitering


Verdier
Verdighet - alle mennesker er unike og har et absolutt menneskeverd
Barmhjertighet - våre møter med medmennesker preges av omtanke og handling
Kompetanse - kunnskap og refleksjon ligger til grunn for våre metoder og valg
Mestring - motivasjon til å møte livets utfordringer og ha framtid og håp

Kvalitet i hele virksomheten
Betania Malvik skal sikre kvalitet i alle deler av sin virksomhet, både når det gjelder behandlingstilbud, personalforvaltning og øvrig drift.
Årets kvalitetsmelding finner du her:
2016 Kvalitetsmelding
Brukermedvirkning

God kvalitet forutsetter at pasientens erfaringer
og synspunkter påvirker tjenestene.
Brukere har rett til å medvirke og samtidig har brukermedvirkning en egenverdi og er et virkemiddel for å forbedre og kvalitetssikre tjenestene.

Betania Malvik har BRUKERUTVALG.
Målet med utvalget er å styrke pasientene og pårørendes stiling og innflytelse ved å skape gjensidig tillit og forståelse gjennom dialog og brukermedvirkning.